Ładowanie treści... Ładowanie zależy od szybkości twojego łącza!

Regulamin

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. WARUNKI ZAWIERANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

6. DOSTAWA TOWARU DO KLIENTA

7. PŁATNOŚĆ KLIENTA

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. DEFINICJE

Występujące w Regulaminie sklepu internetowego LifeTree.pl pojęcia oznaczają:

1.1. CENA – wartość Towaru brutto, nie uwzględniająca kosztów Dostawy oraz innych ewentualnych kosztów realizacji Zamówienia, chyba że niniejszy Regulamin mówi inaczej.

1.2. DOSTAWA – proces przesyłki Towarów, przekazanych przez Klienta do realizacji Umowy Sprzedaży oraz inicjowany po wykonaniu Płatności, chyba że niniejszy Regulamin mówi inaczej.

1.3. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, samodzielnie ustalany przez Klienta podczas procesu Rejestracji, w celu ochrony dostępu.

1.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne, obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której dokonywanie czynności prawnej, w szczególności zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.7. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona serwisu internetowego, obsługującego Sklep LifeTree.pl, która rejestruje i gromadzi informacje o Zamówieniach Klienta, niezbędne do ich realizacji przez Usługodawcę. Konto klienta umożliwia otrzymywanie powiadomień o zmianie statusu Zamówienia, a także pozwala Klientowi kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

1.8. LOGIN (LOGIN KLIENTA) – unikalny dla serwisu sklepu LifeTree.pl ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany dobrowolnie i samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

1.9. REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.10. REJESTRACJA – jednorazowa, dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta własnego Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.11. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.lifetree.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.12. SPRZEDAWCA – PHU MEDIAN Teresa Radziusz, Rejestracja CEIDG, Adres: ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, Regon: 193108940, NIP: 957-029-74-44.

1.13. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.14. TOWAR – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie internetowym LifeTree.pl, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.15. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.16. USŁUGA ELEKTRONICZNA (USŁUGA) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na zasadach określonych Regulaminem.

1.17. USŁUGODAWCA – PHU MEDIAN Teresa Radziusz, Rejestracja CEIDG, Adres: ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, Regon: 193108940, NIP: 957-029-74-44.

1.18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta,stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy określeniu rodzaju i liczby Towarów, będących przedmiotem niniejszej Umowy sprzedaży.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa dostępne reguły i zasady korzystania przez KLIENTÓW ze SKLEPU INTERNETOWEGO.

2.2. Zapisy niniejszego regulaminu nie mogą ograniczać praw konsumenckich, wynikających z praw powszechnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Właścicielem i prowadzącym SKLEP INTERNETOWY dostępny pod domeną www.lifetree.pl jest PHU MEDIAN Teresa Radziusz, Rejestracja CEIDG, Adres: ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, Regon: 193108940, NIP: 957-029-74-44, zwany dalej USŁUGODAWCĄ prowadzącym SKLEP.

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne, w szczególności:

2.5.1. KONTO KLIENTA umożliwiające dokonywanie zamówień i zakupów TOWARÓW na własny rachunek KLIENTA.

2.5.2. Newsletter umożliwiający KLIENTOM złożenie zamówienia na przesyłanie w trybie subskrypcji informacji handlowych oraz publikowanych przez SKLEP informacji poradnikowych.

2.6. USŁUGODAWCA wykorzystuje pliki typu cookie, które umożliwiają gromadzenie informacji, związanych bezpośrednio z korzystaniem przez KLIENTA ze SKLEPU, w celu utrzymania sesji zalogowanego połączenia. Tym samym, KLIENT dokonujący REJESTRACJI potwierdza swoją zgodę na wykorzystanie tej technologii, dzięki której możliwe jest poruszanie się pomiędzy podstronami sklepu bez każdorazowego wpisywania HASŁA.

2.7. KLIENT zobowiązuje się do korzystania ze SKLEPU w sposób zgodny z obowiązującym prawem powszechnym oraz dobrymi obyczajami, w szczególności mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.8. KLIENT zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego REGULAMINU, a także nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

2.9. KLIENT zobowiązuje się do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.10. Bezwzględnie zabronione jest korzystanie z udostępnianych przez SKLEP USŁUG ELEKTRONICZNYCH, w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania, urządzeń technicznych oraz rozsyłanie lub umieszczanie w jego obszarze niezamówionej informacji handlowej.

2.11. USŁUGODAWCA zobowiązuje się do podejmowania działań z wykorzystaniem dostępnych mu środków technicznych i organizacyjnych, odpowiednich do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji.

3. WARUNKI ZAWIERANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach SKLEPU USŁUGODAWCA zobowiązuje się do świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym REGULAMINIE.

3.2. Świadczone przez USŁUGODAWCĘ USŁUGI ELEKTRONICZNE są bezpłatne.

3.3. Umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, polegającej na prowadzeniu KONTA KLIENTA w SKLEPIE, zostaje zawarta w momencie dokonania REJESTRACJI i obowiązuje na czas nieokreślony.

3.4. REJESTRACJA w SKLEPIE jest dobrowolnie dokonywana przez KLIENTA i wymaga podania przez niego w formularzu rejestracyjnym następujących danych własnych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz HASŁO.

3.5. Umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza w celu złożenia ZAMÓWIENIA w SKLEPIE, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jego złożenia i realizacji, lub zaprzestania składania ZAMÓWIENIA przez KLIENTA.

3.6. Umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza, w celu umożliwienia złożenia ZAMÓWIENIA w SKLEPIE zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej USŁUGI, czyli dodania PRODUKTU do KOSZYKA zakupowego.

4. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. KLIENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, zawartej na czas nieokreślony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7 – dniowego terminu wypowiedzenia.

4.2. KLIENT, który dokonał wcześniej REJESTRACJI KONTA, ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże USŁUGI ELEKTRONICZNEJ ze skutkiem natychmiastowym, także poprzez usunięcie danych osobowych.

4.3. USŁUGODAWCA ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, zawartej na czas nieokreślony w wypadku, gdy KLIENT rażąco lub uporczywie narusza niniejszy REGULAMIN lub działa niezgodnie z prawem powszechnym, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie następuje po jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu KLIENTA do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem i stosownym terminie. W takim przypadku rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

4.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ przez którąkolwiek ze STRON nie narusza praw nabytych przez STRONY w okresie obowiązywania umowy.

4.5. Niezależnie od powyższych postanowień STRONY mogą rozwiązać umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, zawartą na czas nieokreślony w każdym momencie jej trwania w drodze wzajemnego porozumienia.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Prezentowane na stronie internetowej SKLEPU ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o PRODUKTACH stanowią zaproszenie do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2. CENY PRODUKTÓW na stronie SKLEPU prezentowane są w polskich złotych i są wartościami brutto, zawierającymi wszystkie składniki ewentualnych należności skarbu państwa. CENY PRODUKTÓW nie obejmują kosztów dostawy, które naliczane są w trakcie składania ZAMÓWIENIA. CENA dostawy zależna jest od jej wariantu, indywidualnie wybieranego przez KLIENTA i prezentowana jest w dostępnej dla KLIENTA zakładce.

5.3. Obowiązująca CENA sprzedaży PRODUKTU jest prezentowana na stronie SKLEPU na chwilę składania ZAMÓWIENIA. CENA sprzedaży nie ulega zmianie po fakcie złożeniu przez KLIENTA Zamówienia.

5.4. W celu zawarcia umowy sprzedaży PRODUKTU za pomocą udostępnionego przez USŁUGODAWCĘ formularza należy wejść na stronę internetową SKLEPU, a następnie dokonać wyboru PRODUKTU i złożyć ZAMÓWIENIE, postępując zgodnie z pojawiającymi się na tej stronie informacjami i komunikatami.

5.5. Złożenie ZAMÓWIENIA wymaga od KLIENTA wypełnienia pól formularza, zgodnie ze stanem faktyczny, a w szczególności wskazanie: imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, nazwy zamawianych PRODUKTU lub PRODUKTÓW, ilości poszczególnych PRODUKTÓW, sposobu dostawy, sposobu płatności, dodatkowych danych, niezbędne do wystawienia rachunku oraz adresu ewentualnego innego adresu dostawy.

5.6. Realizacja ZAMÓWIENIA przez USŁUGODAWCĘ następuje niezwłocznie po jego potwierdzeniu i dokonaniu płatności przez KLIENTA, chyba że dostępna forma płatności mówi inaczej oraz potwierdzenia przyjęcia ZAMÓWIENIA ze strony USŁUGODAWCY, dostarczonego KLIENTOWI drogą elektroniczną.

5.7. Proces składania ZAMÓWIENIA w formularzu na stronie USŁUGODAWCY umożliwia modyfikację wprowadzonych przez KLIENTA danych do momentu jego ostatecznego potwierdzenia.

6. DOSTAWA TOWARU DO KLIENTA

6.1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa TOWARU jest zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym SPRZEDAWCA otrzymał płatność za objęte umową ZAMÓWIENIE.

6.2. SPRZEDAWCA dostarcza PRODUKTY w formie i cenie, zgodnej z wyborem KLIENTA, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego przewoźnika, wskazanego w trakcie składania ZAMÓWIENIA.

6.3. Koszty dostawy zostają wyraźnie wyliczone i wskazane podczas procesu składania ZAMÓWIENIA, a w szczególności przed jego zatwierdzeniem przez KLIENTA. Ceny poszczególnych wariantów dostaw są zależne od cen usług odpowiadającym im przewoźników.

6.4. Potwierdzenie złożenia ZAMÓWIENIA przez KLIENTA jest równoznaczne z jego akceptacją ceny za wybraną formę dostawy.

6.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, zgodnie z regulaminem usług danego przewoźnika. Jeżeli przy odbiorze przesyłki od przewoźnika KLIENT stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie PRODUKTU, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.6. Dostawa PRODUKTÓW do KLIENTA odbywa się jedynie za pomocą wysyłki oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. PŁATNOŚCI KLIENTA

7.1. Dokonywanie zakupów w SKLEPIE odbywa się z wykorzystaniem poniższych sposobów płatności:

7.1.1. Za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7.1.2. Przelewów bankowych, wymagających podania danych rachunku bankowego SPRZEDAWCY, wskazanego na stronie SKLEPU oraz przesyłanego do KLIENTA drogą elektroniczną, po złożeniu przez niego ZAMÓWIENIA.
Rachunek bankowy sprzedawcy:           13 1910 1048 2254 9429 3120 0001 Deutsche Bank Polska S.A.
Dane do przelewu:                              PHU MEDIAN Teresa Radziusz, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

7.1.3. Płatności elektronicznych, obsługiwanych przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

7.2. Przy wybraniu przez KLIENTA innego sposobu płatności niż za pobraniem przy odbiorze przesyłki, KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty pełnej ceny, określonej zawartą umową sprzedaży, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że treść niniejszej umowy sprzedaży stanowi inaczej.

7.3. W przypadku KLIENTÓW, w rozumieniu prawa nie mających statusu KONSUMENTÓW, SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części za złożone ZAMÓWIENIE.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. KLIENT będący jednocześnie KONSUMENTEM ma prawo odstąpić o zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych lub umowy sprzedaży bez podania przyczyny, wysyłając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie pisemne w terminie 14 dni. Przedmiotowe prawo KLIENTA uznaje się w sytuacji przesłania takowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres SPRZEDAWCY: PHU MEDIAN Teresa Radziusz, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk lub na adres e-mail: sklep@lifetree.pl.

8.2. Czternastodniowy termin, w którym KLIENT będący jednocześnie KONSUMENTEM może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych, liczony jest od daty otrzymania PRODUKTU. Data otrzymania PRODUKTU rozumiana jest jako dzień, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta, weszła w posiadanie zamawianych rzeczy lub usługi elektronicznej.

8.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a KLIENT jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Świadczenie obydwu STRON ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili odstąpienia.

8.4. SPRZEDAWCA dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez KONSUMENTA numer rachunku bankowego lub w inny, dogodny dla obu STRON sposób.

8.5. Zwracane koszty zakupu zostaną pomniejszone o różnicę ceny wybranej przez klienta formy przesyłki, a najtańszą formą przesyłki dostępną dla zamówionego wcześniej towaru.

8.6. KLIENT ponosi koszty przesyłki zwracanego sprzedawcy PRODUKTU i odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Warunki REKLAMACJI z tytułu niezgodności USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

9.1.1. REKLAMACJE związane ze świadczeniem sług elektronicznych należy zgłaszać pisemnie, za pomocą przesyłki listownej na adres SPRZEDAWCY:  PHU MEDIAN Teresa Radziusz, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lifetree.pl.

9.1.2. KLIENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 60 dni, liczonych od dnia, w którym zauważono wadliwość działania usługi elektronicznej.

9.1.3. Prawidłowa realizacja REKLAMACJI wymaga wskazania przez KLIENTA rodzaju i okoliczności wystąpienia nieprawidłowości.

9.1.4. Reklamacja jest rozpatrzona przez USŁUGODAWCĘ niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 10 dni roboczych.

9.1.5. W sprawie reklamacji USŁUGODAWCA odpowiada KLIENTOWI drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu e-mail KLIENTA, podanego w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób.

9.2. Warunki REKLAMACJI z tytułu niezgodności PRODUKTU z umową sprzedaży

9.2.1. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY względem KLIENTA, będącego osobą fizyczną, który nabywa PRODUKT w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności PRODUKTU z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.2.2. REKLAMACJE z tytułu niezgodności PRODUKTU z umową sprzedaży należy zgłaszać pisemnie na adres SPRZEDAWCY:  PHU MEDIAN Teresa Radziusz, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lifetree.pl. W razie konieczności wymiany lub usunięcia wady do treści reklamacji należy załączyć reklamowany TOWAR oraz dowód jego zakupu.

9.2.3. SPRZEDAWCA ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania treści REKLAMACJI od KLIENTA. W sprawie reklamacji SPRZEDAWCA odpowiada KLIENTOWI drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu e-mail KLIENTA, podanego w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

10.1. Wszystkie umowy z KLIENTAMI zawierane poprzez SKLEP zawierane są w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10.3. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego REGULAMINU ze względu na następujące przyczyny: dopasowanie treści REGULAMINU do przepisów prawa, zmiany w sposobie, formie lub miejscu prowadzenia działalności przez USŁUGODAWCĘ.

10.4. Zmieniony REGULAMINU będą dla KLIENTÓW wiążące, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. KLIENT został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni.

10.5. Zmiany REGULAMINU nie mogą w żaden sposób naruszać praw nabytych KLIENTÓW, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane ZAMÓWIENIA i zawarte umowy sprzedaży, które muszą być zrealizowane na dotychczasowych zasadach. W przypadku zmian REGULAMINU w zakresie dodatkowych lub podwyższonych opłat KLIENT ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

10.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej SKLEPU oraz pobrać go ze strony SKLEPU w celu sporządzenia wydruku. Aktualny REGULAMIN SKLEPU jest dostępny pod adresem: https://www.lifetree.pl/regulamin/ i na żądanie KLIENTA jest mu dostarczany nieodpłatnie drogą elektroniczną.

10.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie KLIENTOWI treści zawieranej umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez:

10.7.1. Udostępnienie REGULAMINU na stronie SKLEPU, wskazanej w pkt. 10.6.

10.7.2. Przesłanie KLIENTOWI wiadomości e-mail.

10.7.3. Załączenie do przesyłki TOWARU dowodu zakupu i specyfikacji ZAMÓWIENIA, w przypadku realizacji umowy sprzedaży.

10.8. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy USŁUGODAWCĄ, SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM, który jest jednocześnie KONSUMENTEM zostają poddane sądom właściwym miejscowo i określonym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy USŁUGODAWCĄ, SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM, który nie jest jednocześnie KONSUMENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę USŁUGODAWCY lub SPRZEDAWCY.

10.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2014.